Kierownictwo i kadrę imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych pod egidą Oddziału Międzyuczelnianego mogą stanowić jedynie osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK, które podpisały z OM PTTK umowę o wolontariacie.

W dziale: dokumenty dostępna jest umowa o wolontariacie oraz prezentacja dla wolontariuszy dotycząca m.in. działalności OMu, praw i obowiązków wolontariusza OM PTTK, organizacji imprez w OM PTTK, Ubezpieczenia, zasad korzystania z 1% podatku.

Członkowie PTTK posiadający aktualną legitymację członkowską z opłaconą składką zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach zgłoszonej imprezy.

Dlatego też, aby ubezpieczenie zadziałało niezbędne jest wypełnienie kilku formalności:

    1. prowadzenie przez koła dokładnego rejestru sprzedawanych znaczków (KOMU i KIEDY, czyli: imię, nazwisko, adres, nr leg.PTTK, rodzaj znaczka U/N, data sprzedaży znaczka na rok bieżący) – listy takie należy sporządzać w cyklach miesięcznych i po zakończeniu miesiąca przekazywać do Zarządu Oddziału (np. mailem na adres: info@om.pttk.pl
    2. Za imprezę turystyczną organizowanych przez Oddział Międzyuczelniany, uznana będzie taka impreza, która zostanie wcześniej zgłoszona i zarejestrowana w Zarządzie Oddziału. Rejestr imprez, do którego wpisywane są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki organizacyjne zrzeszone w OM prowadzony jest przez Zarząd Oddziału
    3. Po zakończeniu imprezy należy przesłać krótkie merytoryczne podsumowanie imprezy, oraz w przypadku gdy impreza nie była samofinansowana przez uczestników, tzn. były zbierane pieniądze przez organizatora, należy dołączyć rozliczenie finansowe imprezy zgodnie z zasadami, w przeciwnym wypadku wystarczy dołączyć oświadczenie kierownika o pokryciu wszystkich kosztów przez uczestników we własnym zakresie. Przypominam, iż w związku z posiadanym statusem Organizacji Pożytku Publicznego przez OM żadna impreza nie może być organizowana dla osiągnięcia zysku. Nie jest wymagane dokładne, księgowe rozliczenie wraz z zapisami na kontach, a proste zestawienie kosztów i ew. wpłat (ich źródeł, oraz wydatków, czyli na co zostały wydane zebrane pieniądze).

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia (w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz niezbędne formularze) znajdują się na stronie informacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.