Zgodnie z uchwałą Zarządu OM przyjęto następujące zasady wykorzystania zebranych środków:

Środki uzyskane z wpłat na OPP można wykorzystać jedynie na cele statutowe OM, m.in. zakup sprzętu turystycznego dla koła, map, przewodników, wyposażenia apteczki klubowej, itp. Aby móc skorzystać ze środków trzeba przedstawić preliminarz wydatków, do akceptacji przez Zarząd OM.

Możliwe są dwie drogi wykorzystania tych środków:

  • zakup towarów ze środków własnych koła, następnie przedstawienie końcowego rozliczenia wraz z fakturami w celu otrzymania zwrotu środków) z kasy OM albo
  • pobranie zaliczki (zgodnie z preliminarzem), dokonanie zakupu, przedstawienie rozliczenia i otrzymanie zwrotu ew. różnicy, gdyby się okazało, że faktyczny koszt zakupu był wyższy niż przewidywany, lub zwrot nadwyżki, gdy koszt był niższy.

Oczywiście różnica między faktycznymi kosztami zakupu a preliminarzem nie powinna być znaczna, tzn. preliminarz powinien być przygotowany rzetelnie i realistycznie oraz należytą starannością. W przypadku niedochowania staranności, Zarząd Oddziału może odrzucić przedstawione rozliczenie i wezwać do dokonania zwrotu pobranej zaliczki, bądź nie zwrócić wnioskowanej kwoty. Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić w ciągu 21 dni od daty pobrania lub w przypadku pobrania zaliczki i wydatkowania środków w terminie wakacji akademickich (lipiec-wrzesień) do 14 października.