Przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie działają następujące Kluby: