Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie zobowiązuje Zarządy poszczególnych kół i klubów OM PTTK, do zgłaszania wszystkich imprez turystycznych przez nie organizowanych lub współorganizowanych. Dodatkowo Zarządy kół/klubów zobowiązane są do złożenia Zarządowi Oddziału w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy sprawozdań finansowych i merytorycznych z przeprowadzonych imprez.

Zarząd jednostki organizującej imprezę turystyczną zobowiązany jest do wysłania pocztą elektroniczną na adres info@om.pttk.pl zgłoszenia:

  • w przypadku imprezy, na której planowana liczba osobodni jest mniejsza niż 200, przed jej rozpoczęciem,
  • w przypadku imprezy, na której planowana liczba osobodni jest większa niż 200, na 14 dni przed jej rozpoczęciem. W tym przypadku wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez osobę upoważnioną przez Zarząd Oddziału oraz dostarczenie zgłoszenia na piśmie Zarządowi Oddziału w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo nie zatwierdzenia zgłaszanej imprezy jako imprezy Oddziału Międzyuczelnianego.

Jednocześnie informujemy, iż kierownictwo i kadrę imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych pod egidą Oddziału Międzyuczelnianego mogą stanowić jedynie osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK, które podpisały z OM PTTK umowę o wolontariacie.

Umowa o wolontariacie do pobrania w dziale: dokumenty

Sprawozdanie merytoryczne z imprezy turystycznej zorganizowanej lub współorganizowanej przez koło/klub Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie powinno zawierać:

  • pełną listę uczestników,
  • rzeczywistą (odbytą) trasę,
  • rzeczywisty czas przebywania każdego uczestnika na imprezie.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać zestawienie wpływów i wydatków (wraz z załączonymi dokumentami źródłowymi: faktury, rachunki, paragony, bilety,  oświadczenia) poniesionych przy organizacji lub współorganizacji imprezy lub oświadczenie organizatora, że on oraz uczestnicy pokryli koszty we własnym zakresie.